Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej oraz udziału w pracach Zespołu Mentorów

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej oraz udziału w pracach Zespołu Mentorów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej oraz udziału w pracach Zespołu Mentorów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. przedmiotem zamówienia w szczególności jest: 1) przygotowywanie prezentacji z dziedziny muzyki poważnej; 2) opracowywanie propozycji programowych na potrzeby programów Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie muzyki poważnej; 3) opracowywania propozycji programowych obejmujących projekty interdyscyplinarne z uwzględnieniem muzyki poważnej; 4) opieka kuratorska - we współpracy z Menadżerem Programu - nad projektami z dziedziny muzyki poważnej; 5) współpraca z Zespołem Mentorów w zakresie opracowywania propozycji programowych na potrzeby Instytutu Adama Mickiewicza z dziedziny muzyki poważnej; 6) współpraca z Zespołem Mentorów w zakresie opracowywania propozycji programowych obejmujących projekty interdyscyplinarne. 7) współpraca z agencją PR świadczącą usługi wizerunkowe w zakresie projektów z dziedziny muzyki poważnej; 8) współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. artystami, menadżerami muzycznymi oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej; 9) współpraca przy realizacji wizyt studyjnych w Polsce i zagranicą, w ramach wydarzeń z dziedziny muzyki poważnej; 10) Planowanie realizowanych/współrealizowanych przez IAM projektów, działań, wydarzeń z dziedziny muzyki poważnej, w tym: a) opracowywanie koncepcji projektów, b) planowanie, ustalanie harmonogramów projektów, 11) współpraca z innymi Wydziałami i programami Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie realizacji projektów z dziedziny muzyki poważnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną