Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM projektów z dziedziny sztuk wizualnych, oraz w ramach Programu Azja

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM projektów z dziedziny sztuk wizualnych, oraz w ramach Programu Azja
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM projektów z dziedziny sztuk wizualnych, oraz w ramach Programu Azja. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 1) Współpraca przy realizacji działań komunikacyjnych realizowanych w ramach w/w projektów w tym: a) wsparcie działań, wydarzeń, zdarzeń w ramach Wydziału Komunikacji, b) prowadzenie dokumentacji projektów w ramach Wydziału Komunikacji, c) opracowywanie we współpracy z Kierownikiem Wydziału Komunikacji i poszczególnymi Zespołami projektowmi lub dziedzinowymi harmonogramów działań komunikacyjnych wskazanych projektów, d) opracowywanie dokumentów wewnętrznych na potrzeby Wydziału Komunikacji m.in. notatek sprawozdań, e) wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy opracowywaniu koncepcji, planowanie, produkcja, rozliczanie, dokumentacja to znaczy przygotowywanie odpowiednich umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych w systemie elektronicznym Xpertis, 2) Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych, 3) Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi, 4) Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR, 5) Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji CultureMedia, Rzecznika Prasowego IAM oraz innych wskazanych osób, 6) Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim, 7) Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim, 8) Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów realizowanych w ww. obszarach, 9) Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów, 10) Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych wehikułów narracji dedykowanych wskazanym projektom, 11) Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów, 12) Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM, 13) Współpraca ze wskazanymi osobami przy prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych, 14) Comiesięczne informowanie z postępu prac nad zleconymi zadaniami, 15) Prowadzenie kalendarza spotkań służbowych związanych z realizacją projektów w programie Xpertis.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną