Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
  ul. Pożaryskiego 28
  04-703 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 112 52 05, , fax. 22 112 54 44
  REGON: 37902000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izolatory.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz dzierżawy kontenerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie sukcesywnych usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne o następujących kodach i ilościach: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - max 4 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) - max 20 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - max 75 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - max 0,8 Mg/rok. 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - max 1,1 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - max 12 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji - max 0,5 Mg/rok. W zależności od rzeczywistych potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji, tzn. możliwość przekazania mniejszej ilości odpadów wg poniższego zestawienia: 07 02 08* - Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne (Skład: ciekły zanieczyszczony aceton. Ciało stałe pozostałe z destylacji acetonu w postaci kawałków zestalonej kompozycji żywicy epoksydowej z utwardzaczem) - min. 2,5 Mg/rok. 07 02 17 - Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16. (Skład: ciało stałe w postaci dwu-składnikowego silikonu) - min 12 Mg/rok. 12 01 05 - Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych (Skład: ciało stałe w postaci połamanych, pokruszonych odpadów technologicznych wyrobów szkło-epoksydowych, utwardzone włókno szklane nasączone kompozycją żywiczną) - min 40 Mg/rok. 12 01 09* - Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców (Skład: zużyte chłodziwo, w skład którego wchodzi kwas oleju talowego, związki z etanoloaminą, kwas borowy, amidy, etanol, alkohole etoksylowane C12-C15) - min 0,4 Mg/rok. 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych (Skład: opakowania z blachy stalowej 200dm³, hobok, kanister, zawierające pozostałości substancji sklasyfikowanej jako niebezpieczna – pozostałości żywic epoksydowych, utwardzaczy, farb) - min 0,5 Mg/rok. 15 02 02* - Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) - min 7 Mg/rok. 16 03 05* - Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne (Skład: ciecz o drażniącym zapachu – węglowodory, aminy alifatyczne, bezwodniki kwasów, silikony). Pozostałości substancji i mieszanin niewykorzystanych w próbach technologicznych oraz przeterminowane substancje mieszaniny przeznaczone do procesu produkcji - min 0,2 Mg/rok. W tej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze. Przedmiot zamówienia obejmuje również dzierżawę jednego kontenera o pojemności 36m3. W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 20 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* i 07 02 17. Odbiór odpadów od Zamawiającego odbywać się będzie specjalistycznym transportem Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dotyczącymi transportu odpadów przemysłowych. Odbiór odpadów dokonywany będzie po mailowym zgłoszeniu Zamawiającego do Wykonawcy, w terminie do pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia. Zgłoszone do odbioru odpady Zamawiający odpowiednio posegreguje, zabezpieczy i przygotuje do transportu. Załadunek leżał będzie po stronie Zamawiającego. Zamawiający wraz z przeznaczonymi do wywozu i zagospodarowania odpadami przekaże Wykonawcy dokumentację spełniającą wymogi obowiązujących przepisów prawa. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów, w tym koszt dzierżawy kontenera. Płatność za odbiór, transport i zagospodarowanie wszystkich rodzajów odebranych odpadów oraz dzierżawę kontenera będzie dokonywana w cyklu miesięcznym. Dodatkowe warunki wykonania zamówienia: Wykonawca na etapie składania ofert musi wykazać się, w formie oświadczenia na druku oferty, posiadaniem wszystkich wymaganych prawem zezwoleń wydanych w formie decyzji administracyjnych, a termin ważności tych decyzji nie może być krótszy niż do dnia 31.12.2020r. Klauzula dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na całym etacie min. 2 (dwóch) pracowników będących kierowcami pojazdów wykonujących przewóz odpadów, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu pisemną listę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, zawierającą imiona i nazwiska tych osób, rodzaj umowy o pracę z datą jej zawarcia i określeniem wymiaru etatu (zał. nr 2 do umowy). Powyższą listę składają również podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy ze wskazaniem przez którego podwykonawcę, dalszego podwykonawcę dany pracownik jest zatrudniony. 3. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. 4. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia, w każdym czasie podczas realizacji umowy, niezapowiedzianej kontroli w zakresie czy czynności w zakresie realizacji zamówienia wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie, w wyznaczonym terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: • Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w ust. 1. Kopia umowy/ umów musi zostać częściowo zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, tj. bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie, jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu muszą być możliwe do zidentyfikowania. • Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. • Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku. Usługi będą wykonywane w miarę bieżących potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90512000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną