Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2019-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 18046000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeń pisemnych. Szczegółowy zakres prac składających się na realizację usługi: I. Tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski, specjalistycznego tekstu naukowo-technicznego monografii, pt. Ochrona przed szkodliwym bioaerozolem, ang. Protection against harmful bioaerosol, dotyczącej: inżynierii środowiska, inżynierii materiałowej, bioinżynierii (biologii) 1) w tłumaczeniu jest konieczne zachowanie jednolitej, spójnej terminologii i frazeologii w całym tekście monografii. W przypadku wątpliwości dotyczących zastosowania odpowiedniego terminu w języku angielskim, Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą oraz podejmowania wiążących decyzji w zakresie terminologii jest osoba wskazana w § 12 umowy; 2) do tekstu zalicza się: teksty rozdziałów, spis treści, streszczenia do każdego rozdziału, podpisy pod rysunkami, tytuły tabel, słowne fragmenty tabel, słowne opisy na rysunkach; 4) każdy rozdział ma być zapisany w oddzielnym pliku (w taki sposób zapisane rozdziały Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w języku polskim); 5) całkowita objętość monografii wynosi 290 stron w formacie A4, to jest 454 570 znaków ze spacjami. II. Wykonanie weryfikacji przetłumaczonego tekstu (proofreading, korekta językowa wykonana przez native speakera) III. Wykonanie formatowania tekstu według niżej wymienionych wymagań międzynarodowego wydawcy: Przygotowanie tekstu i ilustracji na potrzeby publikacji w CRC Press / Taylor & Francis Group – kluczowe informacje Wytyczne stanowią skrót szczegółowych informacji dostępnych w języku angielskim na stronie https://www.crcpress.com/resources/authors/how-to-publish-with-us. Tekst można formatować jedynie w programie Microsoft Word. Do publikacji należy dołączyć następujące informacje i pliki: • pełny tytuł książki, nazwiska i afiliacje autorów, kompletny spis treści. W razie potrzeby załącza się także: słowo wstępne, podziękowania, biografię autora i spis współpracowników wraz z danymi kontaktowymi i afiliacjami; • rozdziały utworu – każdy w oddzielnym pliku MS Word, nazwanym zgodnie z numeracją (np. Chapter01, Chapter02…); • kompletną bibliografię i podpisy do ilustracji. Podpisy mogą być umieszczone na końcu danego rozdziału lub w tekście – w miejscach, w których mają znaleźć się ilustracje. Tytuły rozdziałów powinny być sformatowane w spisie treści następująco: Decimal Outline Format 1. Nagłówek Pierwszego Poziomu 1.1. Nagłówek Drugiego Poziomu 1.1.1. Nagłówek Trzeciego Poziomu 1.1.1.1. Nagłówek Czwartego Poziomu Dopuszczalne są także nagłówki nienumerowane – w takim wypadku na każdym z poziomów powinny się one wyróżniać odpowiednim krojem lub stopniem pisma bądź zastosowaniem pogrubienia/kursywy. Wszystkie nagłówki mają być złożone title case (wielkie pierwsze litery wyrazów), wyrównane do lewej. Należy pozostawić pustą linię ponad i pod nagłówkiem. • Podczas pisania nie należy formatować rozdziałów do druku (czyli np. stosować konkretnego łamania wierszy), nie należy korzystać z formatowania za pomocą stylów, ramek, cieniowania itp., jak również z automatycznego lub ręcznego dzielenia wyrazów. • Nie należy używać wielkich liter ani pogrubienia do wyróżniania słów – w tym celu stosowana jest kursywa. • Stosuje się podwójny odstęp i margines 2,5 cm, wyrównanie tekstu do lewej. • W miarę możliwości należy używać jednostek zgodnych z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar, nazewnictwa wg IUPAC dla nazw chemicznych oraz generycznych (zatwierdzonych) nazw leków. Jeśli jest konieczne użycie nazw marek lub znaków towarowych, powinny być one zapisane wielkimi literami. Preferowane jest użycie nazw generycznych. Kiedy pojawia się oficjalna nazwa marki, należy użyć właściwych oznaczeń (® lub ™) przy pierwszym wystąpieniu w tekście oraz we wszystkich istotniejszych miejscach (np. na stronach tytułowych, w nagłówkach itp.). • Skróty i skrótowce powszechnie stosowane w danej dziedzinie i zrozumiałe dla czytelników powinny być zapisywane konsekwentnie w całej książce. Wszystkie mniej znane nazwy należy rozwinąć przy pierwszym użyciu, a przy kolejnych wystąpieniach zastąpić skrótem. • Użyte tabele/ilustracje muszą być przywołane w tekście rozdziału, np.: „Table 6.6 shows results of…”; „Figure 2.3 illustrates…”. • Przygotowane w MS Word lub Excel tabele należy umieścić w tekście w wersji edytowalnej, nie należy przesyłać ich w postaci skanów / plików graficznych. • Przygotowane w MS Word lub MathType równania powinny być zamieszczone w tekście dokładnie w tych miejscach, w których mają pojawić się w druku. • Dla ilustracji, równań i tabel używa się systemu podwójnej numeracji (numer rozdziału + numer ilustracji/równania/tabeli zapisane cyframi arabskimi, np. Figure 3.1 = pierwsza ilustracja w rozdziale 3). Nie należy używać numerowania rozbudowanego, tj. wyodrębniającego kolejne poziomy podrozdziałów (np. Eq. 3.2.1). Równania powinny być numerowane w nawiasach okrągłych umieszczonych na prawym marginesie. • W przypadku ułamków prostych należy stosować ukośnik i w razie potrzeby nawiasy okrągłe. Jeśli zachodzi potrzeba użycia klamr lub nawiasów kwadratowych, należy zastosować ułamki piętrowe. • Wszystkie symbole i zmienne powinny być objaśnione bezpośrednio po ich użyciu (np. „where a = …”). • Miejsca, w których ma znaleźć się początek i koniec materiału dodatkowego – np. notatki na marginesie, ramki tekstowej, wyróżnionego cytatu – należy zaznaczyć np. słowami: „Start [nazwa materiału] here” i „End [nazwa materiału] here”. Formatowanie tabel: • Numer i tytuł tabeli powinny znaleźć się bezpośrednio nad tabelą, bez znaków interpunkcyjnych po numerze i na końcu tytułu. • Każda kolumna z danymi powinna być opatrzona nagłówkiem z podaną w nawiasie jednostką miary. • Nie należy używać znaku ″ w znaczeniu „jak wyżej”. W przypadku braku danych należy w danej komórce wpisać N/A (skrót od „not available”) lub półpauzę (–). • Wszystkie ewentualne skróty objaśnia się w przypisach w stopce tabeli. Jeżeli tylko kilka pozycji z tabeli wymaga przypisów, odnośniki do nich powinny mieć formę małych liter w indeksie górnym, np. 11.4b. Jeśli przypisów jest więcej, można zapisać odnośniki cyfrowo i dla zwiększenia czytelności umieścić je w nawiasach, np. 10 × 127 (15). Wraz z finalną wersją tekstu należy przesłać abstrakt każdego składanego u wydawcy rozdziału, w tym wprowadzenia i wniosków (ale nie słowa wstępnego, posłowia itp.). Każdy abstrakt powinien być opatrzony tytułem i numerem rozdziału oraz nazwiskiem autora. Powinien liczyć 100–200 słów, być autonomiczny, nie zawierać skrótów, przypisów i odwołań – być spójny i zrozumiały bez dodatkowych objaśnień. Należy używać raczej trzeciej niż pierwszej osoby („this chapter discusses” zamiast „I discuss”). Uwaga: po abstrakcie zaczyna się właściwa treść rozdziału. Dopiero ona będzie widoczna w drukowanej wersji książki – abstrakt powstaje jedynie na potrzeby wyszukiwania online. Rozdział powinien więc rozpoczynać się od informacji wprowadzających, mogą się w nim nawet powtarzać fragmenty abstraktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną