Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej
 • Telefon/fax: tel. 22 443 71 01 , fax. 22 443 71 02
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów
  al. Komisji Edukacji Narodowej 61
  02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 71 01, fax. 22 443 71 02
  REGON: 15259640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ursynow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych dla uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w terminie od 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dowóz 45 dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów - na trasie dom-szkoła-dom, którzy obowiązek szkolny lub obowiązek nauki realizują w różnego typu placówkach oświatowych dostosowanych do ich niepełnosprawności na terenie m. st. Warszawy i w okolicach Warszawy. Termin realizacji: Zamówienie będzie realizowane we wszystkie dni nauki szkolnej od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. Zamawiający nie dopuszcza: 1. łączenia w dowozie dzieci z terenu Ursynowa z dowozem dzieci z innych dzielnic, 2. używania przez załogę samochodu ubiorów w kolorze czerwonym z oznakowaniem sanitariusz, ratownik medyczny itp. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: • zapewnienia transportu dzieci niepełnosprawnych co najmniej 8, oznakowanymi samochodami (widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem: Przejazd dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018 r. poz.1990) wyprodukowanymi nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r., przystosowanymi pod względem technicznym do przewozu dzieci niepełnosprawnych, w tym co najmniej 4 wyposażonymi w odpowiedni sprzęt ułatwiający wsiadanie i wysiadanie dziecku poruszającemu się na wózku inwalidzkim tj. wind lub najazdów dla wózków oraz pasy do przypinania dzieci znajdujących się na wózkach (nie dopuszcza się transportu samochodami sanitarnymi, karetkami, które zajmują się przewożeniem pacjentów szpitalnych, dializowanych oraz materiału biologicznego); • posiadania obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC i NW ww. samochodów; • w przypadku awarii samochodu niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i podstawienia samochodu zastępczego w czasie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 60 minut od momentu wystąpienia awarii pojazdu. Czas reakcji Wykonawcy na podstawienie samochodu zastępczego jest jednym z kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. Szczegółowe informacje zawarte są w pkt 23.3 SIWZ. • w przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. • w okresie obowiązywania umowy zatrudnienia do realizacji przedmiotu zamówienia osób posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż oraz niefigurujących w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2018.405 j.t.) • zapewnienia przewożonym dzieciom opiekunów, których zadaniem będzie m.in.:  odbieranie dzieci od rodziców (opiekunów pełnoletnich) spod domu (budynku) i po dowiezieniu do szkoły, jeżeli zajdzie potrzeba pomoc dzieciom w rozbieraniu się, a następnie przekazanie dzieci pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej;  po zakończeniu zajęć odebranie dzieci od uprawnionego pracownika placówki oświatowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba pomoc dzieciom w ubraniu się i po dowiezieniu pod dom (budynek) przekazanie dzieci pod opiekę rodziców (opiekunów pełnoletnich); • wyposażenia opiekunów w telefony komórkowe, których numery będą przyporządkowane do poszczególnych tras przewozu dzieci i które zostaną przekazane Zamawiającemu, a po ich zmianie będą natychmiast aktualizowane; • w przypadku pracy szkoły w systemie dwuzmianowym Wykonawca jest zobowiązany dostosować wykonanie usługi do planu zajęć lekcyjnych dziecka i dowozić dziecko w systemie dwuzmianowym; • Wykonawca ma obowiązek stworzyć optymalny rozkład jazdy, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dzieci w podróży i jak najkrótsze oczekiwanie w szkole na rozpoczęcie zajęć i na transport powrotny z uwzględnieniem następujących warunków: a) uczniowie powinni zostać dowiezieni do świetlicy lub bezpośrednio do szkoły w takim czasie, aby mogli rozpocząć zajęcia zgodnie z planem. Dowiezienie dzieci nastąpi nie wcześniej niż po otwarciu świetlicy szkolnej, a odebranie ich nastąpi po zajęciach, bez zbędnego oczekiwania i przed zamknięciem świetlicy szkolnej b) w jednym samochodzie może być przewożonych do 6 dzieci. Wykonawca może zwiększyć liczbę dzieci w samochodzie pod warunkiem że czas przebywania dzieci w podróży winien być możliwie jak najkrótszy i nie dłuższy niż 1,5 godziny w jedną stronę (tj. od momentu odebrania dziecka od rodzica/opiekuna prawnego do czasu przekazania do pod opiekę uprawnionego pracownika placówki oświatowej); • Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy; • Wykonawca musi zrealizować zamówienie zgodnie z przepisami prawa w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019 r. poz.58 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1983 j.t.); • Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy na sumę nie niższą niż wartość wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy. Informacja dotycząca zastosowania klauzuli społecznej 1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 2. Zamawiający na podstawie art.29 ust. 3austawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) wymaga, aby do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy minimum ½ etatu osoby do wykonywania czynności kierowcy i opiekuna. 3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób. 4. Sposób dokumentalnie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, o którym mowa powyżej, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań wynikających z zastosowania klauzuli społecznej oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań zostały określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają również  wzór umowy stanowiący- załącznik nr 5 do SIWZ  lista dowożonych dzieci - załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną