Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-032/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dzp.wum.edu.pl ; https://wum.ezamawiajacy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-032/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń technologii basenowej dwóch basenów w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zlokalizowanym przy ul. Ks. Trojdena 2 c)-g) w Warszawie, zwanych dalej przeglądami gwarancyjno-serwisowymi, w podziale na nw. części zamówienia zwane dalej Pakietami od 1 do 5: Pakiet 1 – wykonywanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych niecek basenowych, urządzeń i instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej z automatyką i sterowaniem lamp UV f-my FLUIDRA/ASTRALPOOL; Pakiet 2 – wykonywanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych urządzeń i instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej z układem pomiarowo dozującym chemię basenową i układ elektrolizy membranowej do wytwarzania chloru f-my Dinotec GmbH; Pakiet 3 – wykonywanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych urządzeń sterowania i automatyki pracy podgrzewania basenów (wymienniki ciepła JAD i B1000) f-my Secespol Sp. z o.o.; Pakiet 4 – wykonywanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych: okresowe przeglądy gwarancyjno-serwisowe instalacji elektrycznych (szaf sterowniczych i rozdzielnic technologicznych RZE1 i RZE2) oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA) f-my ST SYSTEM Sp. z o.o.; Pakiet 5 – wykonywanie przeglądów gwarancyjno-serwisowych podnośnika dla niepełnosprawnych PAL służącego do obsługi technologicznej dwóch niecek basenowych f-my R.S. Smith, LCC USA 2. Urządzenia i instalacje technologii basenowej, stanowiące przedmiot ww. usług, do dnia 01.12.2022 r. objęte są gwarancją jakości udzieloną przez Generalnego Wykonawcę budowy obiektu CSR tj. f-mę WARBUD S.A. Zgodnie z warunkami tej gwarancji, Zamawiający wymaga, aby przeglądy gwarancyjno-serwisowe były wykonywane przez autoryzowany serwis producenta wbudowanych urządzeń i instalacji lub autoryzowanych przedstawicieli tych producentów, a usługi te będą świadczone przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje do prawidłowego wykonania powierzonych im czynności, potwierdzone stosownym certyfikatem lub innym dokumentem wystawionym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzeń stanowiących przedmiot usług. Świadczone usługi obejmować będą wyminę materiałów i części eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami Generalnego Wykonawcy budowy obiektu oraz instrukcjami DTR tych urządzeń. 3. Szczegółowy zakres przeglądów okresowych i konserwacji (przeglądów gwarancyjno-serwisowych) oraz harmonogram ich wykonywania, odpowiednio dla Pakietu od 1 do 5, określa Załącznik 2.1 do 2.5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 4. Zgodnie z postanowieniem § 8 Wzoru umowy Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej od dnia zawarcia umowy do dnia jej wykonania, obejmującą swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia OC nie może być niższa niż 100.000,00 złotych (sto tysięcy złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC. 5. Zważywszy na utrudnienia związane z walką z koronawirusem SARS-CoV-2, Zamawiający zaleca skorzystanie z elektronicznej formy komunikacji z Zamawiającym, o której mowa w ust. 5 Rozdziału II niniejszej SIWZ, jak również informuje o możliwości zawarcia przyszłej umowy przy użyciu elektronicznego podpisu kwalifikowanego. W przypadku gdy Wykonawca nie dysponujący takim podpisem i będzie zmuszony do wyboru tradycyjnej formy komunikacji z Zamawiającym, a jego oferta okaże się najkorzystniejsza, wówczas umowę podpisaną kwalifikowanym podpisem przez pełnomocnika Zamawiającego, Zamawiający prześle Wykonawcy pocztą e-mail, a Wykonawca ją wydrukuje, podpisze w czterech (4) egzemplarzach i trzy (3) z nich przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres wskazany w niniejszej SIWZ do korespondencji, przesyłając jednocześnie skan podpisanej umowy, na adres e-mail: aez@wum.edu.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną