Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/K/26/19

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-898 Warszawa, al. "Solidarności"
 • Telefon/fax: tel. 22 4404212 , fax. 22 4405042
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Warszawie
  al. "Solidarności" 127
  00-898 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4404212, fax. 22 4405042
  REGON: 00032469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądy i Trybunały

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie - ZP/K/26/19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu usług medycznych z zakresu medycyny pracy na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie obejmujących świadczenie usług medycznych z zakresu badań medycyny pracy oraz świadczenie usług medycznych z zakresu badań okulistycznych w ramach medycyny pracy. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Miejsce realizacji zamówienia - budynek zamawiającego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie. 5) Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt 10-12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw podwykonawców. 10) W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 11) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 12) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85121000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną