„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych, będących podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego w 2020 roku”

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska
 • Telefon/fax: tel. 226280712, , fax. 226269132
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
  ul. Konwiktorska 3/5
  00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226280712, , fax. 226269132
  REGON: 14634902800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych, będących podopiecznymi Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. Prof. Andrzeja Tymowskiego w 2020 roku”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych. Usługi realizowane będą na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną