Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Organizacja Turystyczna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-613 Warszawa, Tytusa Chałubińskiego
 • Telefon/fax: tel. 0-22 5367070, 5367011, , fax. 225 367 004
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Organizacja Turystyczna
  Tytusa Chałubińskiego 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 5367070, 5367011, , fax. 225 367 004
  REGON: 16213775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie i rozwój administratorsko-programistyczny rozwiązania portalowego Polskiej Organizacji Turystycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48224000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną