Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-797 Warszawa, Franciszka Klimczaka
 • Telefon/fax: tel. 22 443 50 00 , fax. 22 443 50 40
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
  Franciszka Klimczaka 2
  02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 443 50 00, fax. 22 443 50 40
  REGON: 15259663001540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku ulic, chodników i parkingów na terenie dzielnicy Wilanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z całorocznym utrzymaniem czystości i porządku nawierzchni utwardzonych zarządzanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Zamiatanie ręczne i mechaniczne (załączniki nr 2, 3, 4 do wzoru umowy), w tym oczyszczanie nawierzchni z przerostów traw i chwastów oraz liści. Prace nie mogą być wykonywane przy pomocy dmuchaw:  parkingów,  ulic, w tym wąskie ulice (jezdnie o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik)  chodników,  zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”  czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania  mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych  odcinanie brzegów trawników przy krawężnikach  mycie nawierzchni ulic na żądanie Zamawiającego, 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy: Wszelkie usługi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem pracy pracownicy powinni sprawdzić stan bezpieczeństwa w miejscu pracy. Prace mogą wykonywać jedynie pracownicy przeszkoleni w zakresie BHP na danym stanowisku pracy. Pracownicy znajdujący się w rejonie miejsca świadczenia usługi powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną. Specjalistyczny sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn: 1) Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania usługi powinny zapewnić prawidłowe ich wykonanie oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób i mienia w rejonie prowadzonych prac. Środki transportu wykorzystywane do wykonania prac winny być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy). 2) Wykonawca powinien posiadać/dysponować co najmniej dwoma zamiatarkami:  jezdniową mechaniczną zamiatarką z możliwością zraszania materiału zbieranego, gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku ulokowanym w zestawie  chodnikową mechaniczną zamiatarką z możliwością zraszania materiału zbieranego gromadzącą materiał zbierany w zbiorniku własnym lub w zbiorniku ulokowanym w zestawie. 3) O wszelkich zmianach sprzętu zadeklarowanych do realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego. Zmiana sprzętu może być dokonana na inny o tych samych parametrach technicznych lub lepszy. 4) Wszystkie pojazdy wykorzystywane do zamiatania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. (Rozporządzenie (WE) Nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.06.2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) (…) ze zm.; Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 05.09.2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, Dz. U. L.263 z 9.10.2007, s.1 ze zm.) 4. Standardy wykonywanych prac 1) Oczyszczona jezdnia nie powinna nosić śladów w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach, utwardzonych pasach rozdzielających jezdnie i utwardzonych poboczach, nie powinien zalegać piasek oraz inne zanieczyszczenia, w tym śmieci. 2) Prace polegające na oczyszczeniu jezdni, chodników, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych nie mogą powodować zanieczyszczenia terenów przylegających do jezdni np. terenów zieleni). 3) Parkujące przy krawężnikach samochody oraz czasowe wygrodzenie typu: plastikowe krawężniki, barierki nie zwalniają Wykonawcy z utrzymania w czystości całej jezdni. Zamawiający przewiduje odstępstwa od ww. utrudnień a każdy przypadek oraz sposób i termin wykonania prac będzie uzgadniany indywidualnie z Wykonawcą. 5. Informacje dodatkowe 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu podczas wprowadzenia, odbioru oraz kontroli robót. 2) W trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy posiadania ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na sumę ubezpieczenia nie niższą niż do wartości zawartego kontraktu. 3) Wykonawcy zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt. 1 byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4) W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90600000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną