usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna
 • Telefon/fax: tel. 22 8268211 w. 224 , fax. 22 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Żelazna 61
  00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8268211 w. 224, fax. 22 8267006, 8272552
  REGON: 12605780000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa jednostka budżetowa m.st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest zakup usługi wykonywania i dostarczania naklejek i plakatów informacyjnych w 2020 roku. Wykonawca dostarcza własnym transportem i na swój koszt wydrukowane materiały pod maksymalnie dwie, każdorazowo wskazane w zleceniu, lokalizacje na terenie m.st. Warszawy. Wykonawca zapewnia każdorazowy rozładunek przedmiotu zamówienia do wskazanego przy odbiorze miejsca (pomieszczenia) we wskazanej w zleceniu lokalizacji. Lokalizacje dostawy przedmiotu zamówienia będą wskazane w zleceniach Zamawiającego. Jednocześnie zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji dostawy na terenie m.st. Warszawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną