Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Telefon/fax: tel. (71) 356-39-19, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (71) 356-39-19, , fax. -
  REGON: 36784953800177
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania z terenu powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego. 1 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży, b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę, c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych , d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania, f) lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich, g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd, h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną, j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych, k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek, n) sporządzanie sprawozdań z czynności wykonanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o) prawidłową eksploatację i odpowiedzialność finansową za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy. 2 Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 160 godzin miesięcznie. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 w godzinach urzędowania KOWR przez osobę wskazaną w wykazie osób na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług w biurze KOWR w Legnicy przez maksymalnie jedną osobę. Osoba świadcząca usługi musi spełniać warunki udziału opisane w część II SIWZ ust. 1.2.3, pkt 2, lit. a). 3 Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny. 4 Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym: a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową, b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą, c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych. 5 Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usługi własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 2000 km. 6 Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70100000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną