„Usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym” nr referencyjny: BPR.PMT.25.46/2019

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-025 Warszawa, Krucza
 • Telefon/fax: tel. 22 3349800, 3349966, , fax. 223 349 999
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
  Krucza 50
  00-025 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3349800, 3349966, , fax. 223 349 999
  REGON: 01297066900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.paih.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługi kurierskie w obrocie krajowym i zagranicznym” nr referencyjny: BPR.PMT.25.46/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu z siedzibą w Warszawie. Nr referencyjny: BPR.PMT.25.46/2019. 2. Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części. 3. Część I zamówienia Usługi kurierskie w obrocie krajowym. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich przez Wykonawcę, na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania. 4. Część II zamówienia Usługi kurierskie w obrocie zagranicznym. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich przez Wykonawcę, na rzecz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., w obrocie zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich, a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania. 5. Opis przedmiotu zamówienia (dalej jako OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64100000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną