Usługa transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Wolskiego

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-211 Warszawa, Kasprzaka
 • Telefon/fax: tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
 • Data zamieszczenia: 2019-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Kasprzaka 17
  01-211 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 38 94 808, , fax. 22 38 94 922
  REGON: 01103538100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolski.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu sanitarnego pacjentów Szpitala Wolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: dotyczy 3.4. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: dotyczy Zadanie nr 1 1) Transport sanitarny bez sanitariusza, w tym transport materiału biologicznego, w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia 2) transport sanitarny z sanitariuszem w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia Zadanie nr 2 1) Transport sanitarny zespołu ratownictwa podstawowego typu ,, P’’ w ciągłej całej doby we wszystkie dni tygodnia Zadanie nr 3 1) Transport sanitarny zespołu ratownictwa specjalistycznego typu ,,S’’ w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części (zadań) - opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, wybrane lub wszystkie (części) zadania. - Usługi transportu sanitarnego muszą spełniać wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia i ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.). - Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa podlega obowiązkowi poddania się kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną