Usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-082 Warszawa, ul. Senatorska
 • Telefon/fax: tel. 22 24 42 225 , fax. 22 24 43 218
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki
  ul. Senatorska 14
  00-082 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 24 42 225, fax. 22 24 43 218
  REGON: 14021714200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.msit.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości pomieszczeń biurowych i różnego przeznaczenia w budynkach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), przy realizacji umowy w zakresie serwisu dziennego: 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.), lub 1 osoby niepełnosprawnej, co oznacza osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną