Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-898 Warszawa, al. "Solidarności"
 • Telefon/fax: tel. 22 4404212 , fax. 22 4405042
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Warszawie
  al. "Solidarności" 127
  00-898 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4404212, fax. 22 4405042
  REGON: 00032469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warszawa.so.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sądy i Trybunały

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji instalacji oraz urządzeń klimatyzacji, wentylacji i oddymienia znajdujących się w obiektach i lokalach Sądu Okręgowego w Warszawie. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: instalacje i urządzenia klimatyzacji, wentylacji mechanicznej, central wentylacyjnych, urządzeń oddymiających i odcinających znajdujących się odpowiednio w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie w a) budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, wraz ze strefami ochronnymi w tym obiekcie (z wyłączeniem sali rozpraw o charakterze specjalnym z pomieszczeniami towarzyszącymi), b) budynku nr 26 (Archiwum akt sądowych) przy ul. Dominikańskiej 9 w Górze Kalwarii, c)lokalu nr 1 przy ul. Zwierzynieckiej 8A w Warszawie, d)lokalu przy ul. Złotej 81A w Warszawie, e)lokalu przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2 w Warszawie. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt -8. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez wykonawcę nazw firm podwykonawców. 6) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi. 7) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 9) Postanowienia z pkt 6-8 stosuje się także wobec dalszych podwykonawców. 10)Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50710000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną