Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Telefon/fax: tel. (71) 356-39-19, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (71) 356-39-19, , fax. -
  REGON: 36784953800177
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi lustracji, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT we Wrocławiu, przeznaczonych do zagospodarowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi lustracji nieruchomości, monitorowania oraz obsługi nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania z terenu powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, bolesławieckiego, lwóweckiego. Zamówienie podzielono na 2 odrębne przedmioty zamówienia: Przedmiot 1: Lustracje nieruchomości, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania z terenu powiatów: górowskiego, głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego. Przedmiot 2: Lustracje nieruchomości, monitorowanie oraz obsługa nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, przeznaczonych do zagospodarowania z terenu powiatów: bolesławieckiego, lwóweckiego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje się: a) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do sprzedaży, b) przeprowadzanie lustracji gruntów, przewidzianych przez Zamawiającego do oddania w dzierżawę, c) przeprowadzanie lustracji w związku z przedłużeniem umów dzierżaw, w zakresie wywiązywania się dzierżawców z obowiązków umownych , d) przeprowadzanie lustracji gruntów, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , e) przeprowadzanie lustracji nieruchomości w procesie ich nieodpłatnego przekazania, f) lustracji nieruchomości zgłoszonych do płatności bezpośrednich, g) przeprowadzanie lustracji nieruchomości do spraw ich przekazania w trwały zarząd, h) okazywanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy, i) sporządzanie protokołu z przeprowadzonych czynności w terenie zawierającego dokumentację fotograficzną, j) dokonywanie odbiorów i wydawania nieruchomości na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych, k) sporządzanie protokołów zdawczo-odbiorczych, l) ustalanie danych osobowych bezumownych użytkowników nieruchomości, stanowiących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, m) doręczanie wykazów i ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości do odpowiednich Urzędów Gmin, Sołectw i innych właściwych jednostek, n) sporządzanie sprawozdań z czynności wykonanych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, o) prawidłową eksploatację i odpowiedzialność finansową za mienie udostępnione przez KOWR Wykonawcy dla celów należytego wykonania przedmiotu Umowy. Powyższe usługi (w tym prace terenowe) będą wykonywane w czasie 160 godzin miesięcznie. Zamawiający wymaga realizacji usług w biurze, mieszczącym się w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (Przedmiot nr 1) lub Rakowicach Wielkich 15 (Przedmiot nr 2) w godzinach urzędowania KOWR przez osobę wskazaną w wykazie osób na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług w biurze KOWR w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 199 (Przedmiot nr 1) lub Rakowicach Wielkich 15 (Przedmiot nr 2) przez maksymalnie jedną osobę. Osoba świadcząca usługi musi spełniać warunki udziału opisane w część II SIWZ ust. 1.2.3, pkt 2, lit. a). Wykonawca będzie realizował usługi osobiście lub delegując do prac swojego pracownika lub pracownika podwykonawcy lub osobę, z którą wykonawcę łączy inny stosunek cywilno-prawny. Zamawiający zapewni Wykonawcy nieodpłatną obsługę organizacyjno-techniczną, w tym: a) wyposażone stanowisko pracy biurowej z dostępem do podstawowych urządzeń technicznych, w tym komputera, kopiarki, telefonu, umożliwiające wykonywanie czynności w zakresie przewidzianym umową, b) wysyłanie i odbiór korespondencji związanej ze świadczoną usługą, c) kompletowanie i udostępnianie niezbędnych dla danej sprawy dokumentów źródłowych. Zamawiający informuje, że w ramach zapewnienia nieodpłatnej obsługi organizacyjno-technicznej nie przewiduje udostępnienia do wykonywania usług własnych środków transportu. Wykonawca będzie realizował czynności przy użyciu własnych środków transportu wykonując miesięcznie około 2000 km. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania umiejętności czytania map geodezyjnych wraz z odniesieniem ich treści w terenie oraz posługiwania się odbiornikiem GPS. Przedmiot zamówienia nie może być dzielony przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70100000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną