„Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej.”

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego
 • Telefon/fax: tel. +48225442700, , fax. +48228423116
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225442700, , fax. +48228423116
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wilanow-palac.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa wykonania dokumentacji projektowej w podziale na 2 części: 1) wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ nr 1 zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 1 jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont budynku Toalet zlokalizowanego na terenie pałacowo-parkowym przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego projektu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 1 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, remontu budynku toalet zlokalizowanych na terenie pałacowo parkowym w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (dalej jako „Projekt/Dokumentacja projektowa”) w zakresie opisanym w niniejszym dokumencie (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 wzoru umowy i przekazaniem Zamawiającemu decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Projektu oraz prawomocnego pozwolenia na budowę, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia; 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 1a do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 1 zawiera załącznik nr 6a do SIWZ CZĘŚĆ nr 2 zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia dla Części nr 2 jest wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej. 2) Dokumentacja projektowa o której mowa w pkt 1, musi uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 3) Przedmiot zamówienia dla Części nr 2 będzie realizowany w dwóch etapach: a) ETAP 1 - opracowanie dokumentacji aranżacyjnej i wykonawczej, wnętrz budynku Drwalni Peldy i Domku Lanciego do celów edukacji kulturalnej w obszarze rekonstrukcji historycznej (dalej jako „Projekt/Dokumentacja projektowa/Projekt aranżacji”) w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i umowy), SIWZ wraz modyfikacjami do SIWZ w tym odpowiedziami na pytania Wykonawców, ofertą Wykonawcy (w oparciu o wszelkie pozwolenia i zgody wymagane prawem w tym zakresie) z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 umowy, jak również przekazaniem opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. b) ETAP 2 - pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Projektu, w tym bieżące udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące wykonanego Projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, dla którego wzmiankowany Projekt będzie stanowił opis przedmiotu zamówienia. 4) Opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 1b do SIWZ 5) Wzór umowy dla Części nr 2 zawiera załącznik nr 6b do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną