„Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 17181095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków ich rodzin w 3 wariantach ubezpieczenia. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66511000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną