Układ optyczny do katodoluminescencji czuły w obszarze podczerwieni do szerokiej charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-668 Warszawa, al. Lotników
 • Telefon/fax: tel. +48 22 116 3535 , fax. +48 22 847 00 82
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
  al. Lotników
  02-668 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 116 3535, fax. +48 22 847 00 82
  REGON: 32606100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ifpan.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Naukowo-badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Układ optyczny do katodoluminescencji czuły w obszarze podczerwieni do szerokiej charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu optycznego do katodoluminescencji czułego w obszarze podczerwieni do szerokiej charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych. Szczegóły opis przedmiotu zmówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną