Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze
 • Telefon/fax: tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360 , fax. +48(22)5870361
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
  ul. Zarzecze 13 B
  03-194 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)5870360, +48(22)5870360, fax. +48(22)5870361
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://warszawa.wody.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków” obejmujących zakresem : Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Maszewo Lokalizacja Miejsce poboru urobku z dna rzeki: Dz. nr 1/10 obręb 0011 Wisła. gm. M. Płock. Miejsce odkładu urobku: Na prawym brzegu, dz. nr 1/10 obręb 0011 Wisła. gm. M. Płock. Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na obszarze Zbiornika Włocławskiego (rz. Wisła) w km 636+500 – 637+000 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na prawym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 200 m i długości 500 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco – refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody niemożliwe jest prowadzenie akcji lodołamania co przy jednoczesnym utrudnionym spławie lodów w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły i zwiększenie pojemności zbiornika wodnego Włocławek a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Udrożnienie rzeki Wisły w miejscowości Dobrzyków Lokalizacja Miejsce poboru urobku z dna rzeki: Dz. 475 obręb 0004 Dobrzyków, gm. Gąbin. Miejsce odkładu urobku: Na lewym brzegu, dz. 475 obręb 0004 Dobrzyków, gm. Gąbin. Współrzędne w układzie PUWG 2000 strefa 7 EPSG: 2178 Prace utrzymaniowe - pogłębiarskie na rzece Wiśle w km 622+500 – 623+300 polegające na usunięciu ok 80 tyś m3 materiału dennego i składowaniu go na lewym brzegu. Miejsce poboru o szerokości ok. 150 m i długości 300 m. Głębokość kopania do 1.5 m (rzędna projektowa dna do 55.50 m n.p.m.). Do prac użyta zostanie pogłębiarka ssąco – refulująca. zassana przez rurę ssawną pogłębiarki mieszanina piaskowo-wodna zostanie przetransportowana z obszarów pogłębianych w rejon odkładu metodą hydrauliczną za pośrednictwem rurociągu tłocznego. Aktualny stan w korycie rzeki Wisły powoduje. że w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości wody utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodów. w konsekwencji tworzy zatory lodowe i stwarza realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrażnianie koryta rz. Wisły a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik nr 6 do SIWZ (zakres i warunki realizacji prac, przedmiar, dokumentacja mapowa). Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) tj. wszystkich podstawowych czynności w zakresie wykonywania robót budowlach, ziemnych i instalacyjnych przy realizacji zadania pn. Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w miejscowościach Maszewo i Dobrzyków”. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45246400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną