Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2019-11-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową przesyłek wartości pieniężnych w transporcie krajowym i zagranicznym realizowanym przez NBP, które zawierać będą: 1.1. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, 1.2. wartości kolekcjonerskie: 1.2.1. złote i srebrne monety kolekcjonerskie (z ich jednostkowym opakowaniem), 1.2.2. banknoty kolekcjonerskie (z ich jednostkowym opakowaniem), 1.2.3. numizmaty, 1.2.4. zestawy kolekcjonerskie – połączone w jedno opakowanie wartości kolekcjonerskie, o których mowa w pkt 1 ppt 1.2.1.-1.2.3. (z ich jednostkowym opakowaniem), 1.2.5. złote monety uncjowe (z ich jednostkowym opakowaniem), 1.3. złoto, srebro i wyroby z tych metali, 1.4. obiekty zbioru numizmatycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną