Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-983 Warszawa, Ludwika Kondratowicza
 • Telefon/fax: tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek
  Ludwika Kondratowicza 20
  00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4438701, 22 4438696, , fax. 22 325 54 68
  REGON: 15259663001150
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanki 11a”. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób codziennie wykonujących wskazane poniżej czynności: a) roboty rozbiórkowe oraz ziemne, b) roboty ogólnobudowlane, c) roboty elektryczne 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wzorze umowy stan. załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną