Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i wydaniu trzech dodatków promocyjnych związanych z działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i wydaniu trzech dodatków promocyjnych związanych z działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zmówienia „Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu koncepcji, redakcji i wydaniu trzech 12-16 stronicowych dodatków promocyjnych związanych z działalnością Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w obszarze ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo, które ukażą się w ogólnopolskim tygodniku opinii w terminie do końca września 2019 r.”. Wskazane ilości oraz rodzaje ogłoszeń są ilościami orientacyjnymi służącymi do wyceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości oraz rodzaju ogłoszeń pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej wartości zawartej umowy. Maksymalną wartością umowy jest kwota, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia obejmująca koszt opłat transakcyjnych oraz publikacji ogłoszeń. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Zatrudnienie na umowę o pracę. Zgodnie z art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ, były zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w co najmniej ½ etatu przez cały okres trwania umowy na warunkach, o których mowa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Aspekt społeczny – promocja godnej pracy. W celu zmaksymalizowania pozytywnego wpływu społecznego, Zamawiający wymaga aby Wykonawca realizując świadczenie zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, stosował co najmniej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę oraz stawki godzinowe przez cały czas trwania umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinnej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794). Na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania obowiązują stawki ustalone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Dz.U. 2018 poz. 1794) w następujących wysokościach: - minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł, - minimalna stawka godzinowa w wysokości 14,70 zł. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania minimalnych stawek najniższego wynagrodzenia oraz stawki godzinowej, przez cały okres trwania umowy uwzględniając każdorazowo zmiany przepisów w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełniania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną