Świadczenie usług utrzymania posiadanego systemu zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) i obiegu dokumentów (PROTON)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-071 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 22 4210100 , fax. 22 8288773
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
  00-071 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4210100, fax. 22 8288773
  REGON: 00027406800010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mkidn.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania posiadanego systemu zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) i obiegu dokumentów (PROTON)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania posiadanego systemu zarządzania programami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (SZPON) i obiegu dokumentów (PROTON) wraz ze świadczeniem asysty technicznej i serwisu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku Nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212311-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną