Świadczenie usług przechowywania (parkowania) depozytów zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.policja.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przechowywania (parkowania) depozytów zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przechowywania (parkowania), zwanych dalej „usługami”, depozytów zabezpieczonych do postępowań przygotowawczych dla Komend Rejonowych Policji, Komend Powiatowych Policji oraz Wydziałów i Komórek podległych Komendantowi Stołecznemu Policji, zwanych dalej „depozytami” 2. Pod pojęciem „depozyty” należy rozumieć: 1) skutery, motocykle i quady; 2) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg; 3) pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg. 3. Pod pojęciem „jeden depozyt” należy rozumieć: 1) jeden skuter lub jeden motocykl lub jeden quad; 2) jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg; 3) jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3 500 kg. 4. Ilość zlecanych usług wskazanych w formularzu ofertowym przyjęta została przez Zamawiającego szacunkowo wyłącznie w celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. 5. Świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie w ruchu ciągłym, tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 6.. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przyjmowanie i zabezpieczenie depozytów na parkingu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną