Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety znak sprawy AEZ/S-020/2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety znak sprawy AEZ/S-020/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeznaczonych do badań naukowych w podziale na pakiety: Pakiet 1: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Agilent Technologies dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 2: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Bio-Techne dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pakiet 3: Sukcesywne dostawy odczynników firmy Lonza dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby odczynników w zakresie poszczególnych Pakietów został określony w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1 – 2.3 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia określony w Załączniku nr 2.1 – 2.3 do SIWZ został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy, w ramach prowadzonych kilkudziesięciu programów badawczych, których kontynuacja wymaga bezwzględnego stosowania odczynników tych samych producentów. Z analizy dostaw realizowanych w latach ubiegłych wynika, że przewidywalność (powtarzalność ilościowo-asortymentowa) kształtuje się na poziomie ok. 50%. Często bowiem dochodzi do konieczności zmiany odczynników w trakcie prowadzonych badań i zachodzi potrzeba zastąpienia ich produktami nowymi lub innymi należącymi do tej samej kategorii. 4. Przedmiot zamówienia, określony w Załącznikach nr 2.1-2.3 został sporządzony na podstawie planów i założeń do projektów badawczych. Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć asortymentu na etapie prowadzonego postępowania, zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w Załącznikach nr 2.1-2.3 do SIWZ, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, a także możliwość niewykorzystania przedmiotu umowy w zakresie ilościowym i wartościowym. Wykonawcy w takim przypadku nie będzie przysługiwać jakiekolwiek roszczenie z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie ilościowym lub wartościowym. 5. Dotyczy Pakietu 2: Mając na uwadze treść ust. 3, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale XXX SIWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu umowy określonego w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.2 do umowy poprzez zastrzeżenie sobie prawa do zakupu odczynników nieujętych w Załączniku nr 2.2 do umowy, a ujętych w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta https://www.bio-techne.com , do których dystrybucji Wykonawca jest uprawniony oraz z zastrzeżeniem, że łączna wartość umowy nie ulegnie zmianie, w przypadku: 1) wycofania z dystrybucji odczynnika wymienionego w Załączniku nr 2.2 do umowy/SIWZ i zastąpienia go innym należącym do tej samej linii produktowej o właściwościach co najmniej takich jak odczynnik wycofany za cenę nie wyższą od ceny odczynnika ustalonej w umowie, 2) wprowadzenia przez producenta nowego odczynnika, o właściwościach fizykochemicznych, korzystnych dla Zamawiającego z punktu widzenia wyników (jakości) prowadzonych badań naukowych, za cenę nie wyższą niż określona w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat zadeklarowany przez Wykonawcę w Załączniku nr 1.2 do umowy/SIWZ, 3) konieczności zmiany odczynnika, ujętego w Załączniku nr 2.2 na inny odczynnik ujęty w ogólnodostępnym katalogu zamieszczonym na stronie internetowej producenta https://www.bio-techne.com za cenę nie wyższą niż określona w ogólnodostępnym katalogu producenta, pomniejszoną o rabat zadeklarowany przez Wykonawcę w Załączniku nr 1.2 do umowy/SIWZ. 6. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne wyszczególnione w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2.1-2.3), zobowiązany jest: 1) wykazać, poprzez złożenie karty katalogowej, że ofertowy przez niego produkt (każdy z osobna) jest zgodny z produktem, dla którego karty katalogowe dostępne są na stronie: Pakiet 1: https://www.agilent.com Pakiet 2: https://www.bio-techne.com Pakiet 3: https://www.lonza.com i spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, 2) wykazać, że nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych odczynników i innych materiałów zużywalnych. 3) przyjąć na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych odczynników równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu. 7. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy odczynników do: Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub innych jednostek organizacyjnych WUM oraz innych miejsc określonych w poszczególnych zamówieniach, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. 8. Zamawiający ze względu na system wewnętrznej dystrybucji przedmiotu zamówienia wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 1) dostarczenia kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w rozumieniu obowiązującego prawa wraz z każdorazową dostawą odczynników, 2) dostarczenia deklaracji zgodności WE lub Certyfikatów CE - zgodnie z dyrektywami 93/42/EWG oraz 98/79/EWG, atestów lub świadectw jakości wystawionych przez producenta, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa polskiego lub zażąda tego użytkownik do dostawy, której dotyczą. 3) oznakowania opakowań zewnętrznych produktu informacją o temperaturze transportu i magazynowania pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy oraz ponieść odpowiedzialność za poniesione koszty z tym związane, zgodnie z § 3 ust. 9 wzorów umów, które stanowią odpowiednio Załącznik nr 6.1 (dla Pakietu 1), Załącznik nr 6.2 (dla Pakietu 2) oraz Załącznik 6.3 (dla Pakietu 3). 9. Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dostarczył razem z ofertą elektroniczną wersję Załącznika nr 2.1-2.3, nagraną na płycie CD/DVD w formacie.xls, wypełnionego w sposób określony w części XIII ust. 1 SIWZ, co pozwoli na wyeliminowanie omyłek lub błędów rachunkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną