Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centrum Nauki Kopernik
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-390 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
 • Telefon/fax: tel. 22 596 41 11 , fax. 22 596 41 13
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Nauki Kopernik
  ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
  00-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 596 41 11, fax. 22 596 41 13
  REGON: 14060331300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucje kultury wpisane do RIK

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik przez okres 24 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wskazaniem rodzaju oraz prognozowanych ilości materiałów biurowych stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną