Sukcesywne dostawy akcesoriów i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-062/2019

Warszawski Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury
 • Telefon/fax: tel. 225720366, 225720373 , fax. 225720363
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  Żwirki i Wigury 61
  02-091 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225720366, 225720373, fax. 225720363
  REGON: 00028891700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy akcesoriów i materiałów laboratoryjnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-062/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby został określony w Formularzu cenowym, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia, określony w Załączniku nr 2, został sporządzony na podstawie analizy dostaw wykonanych w okresie ostatnich 12 miesięcy w podziale asortymentowym właściwym dla poszczególnych producentów sprzętu laboratoryjnego, z którego Zamawiający korzysta, mając w szczególności na uwadze konieczność zapewnienia tożsamości przedmiotowej sprzętu laboratoryjnego, używanego w ponad 200 projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię, a także zapewnienia kompatybilności z urządzeniami będącymi w posiadaniu Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 4-6. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy lub patent, numer katalogowy itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako uszczegółowienie potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że dopuszczalne jest zaoferowanie produktów o parametrach równoważnych, spełniające co najmniej parametry opisane przez Zamawiającego. 5. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wykazanie równoważności oferowanego produktu poprzez złożenie wyjaśnień, kart katalogowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność parametrów oferowanego produktu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ. 6. Wykonawca oferujący produkty z inną liczbą sztuk w opakowaniu niż wykazana przez Zamawiającego w kolumnie 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), uprawniony jest do zmiany treści kolumny 5 i 7 poprzez wstawienie oferowanej wielkości i liczby opakowań tak, aby łączna liczba sztuk danego produktu odpowiadała wymaganej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że liczba sztuk w opakowaniu nie może być większa niż wskazana przez Zamawiającego w kolumnie 2. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) dokonania zmiany ilości sprzętu laboratoryjnego wyszczególnionego w Załączniku nr 2, 2) ograniczenia przedmiotu zamówienia (asortymentu) ze względu na potrzeby, których Zamawiający nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania, - z zastrzeżeniem, że łączna wartość zamawianego sprzętu nie przekroczy kwoty umowy, ustalonej na podstawie przyjętej oferty najkorzystniejszej. 8. Do obowiązków Wykonawcy należeć będą sukcesywne (partiami w zależności od potrzeb) dostawy sprzętu laboratoryjnego do Działu Logistyki WUM, ul. Pawińskiego 3, 02-106 Warszawa lub bezpośrednio do jednostek organizacyjnych WUM, zlokalizowanych w Warszawie lub innych miejsc określonych w zamówieniach, przy czym liczba przesyłek kierowanych na inny adres niż jednostki WUM w Warszawie nie przekroczy 3% liczby wszystkich dostaw. 9. W celu ułatwienia realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość użycia nazw produktów obowiązujących u Wykonawcy, które będą używane w dokumentach dostawy. W takim przypadku, Wykonawca niezwłocznie po zawarciu umowy, przekaże Zamawiającemu zestawienie produktów, które będzie stanowiło Załącznik nr 3 do Umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ten dokument w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną