Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska
 • Telefon/fax: tel. 22 613 46 19, 623 36 98 , fax. 22 623 36 93
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93
  REGON: 18046000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę fabrycznie nowych artykułów biurowych i papierniczych do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. Część 2 zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek atramentowych, laserowych, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faksów do siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16 oraz Zakładu Ochron Osobistych w Łodzi przy ul. Wierzbowej 48. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający wykaz artykułów biurowych oraz typy sprzętów, jakimi dysponuje Zamawiający i rodzaj materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta sprzętu, określony został w Załączniku nr 1.1-1.2 do SIWZ – Formularzu asortymentowo-cenowym. 4. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na część 1 i 2, spełniające równoważne parametry techniczne (nie dopuszcza się materiałów regenerowanych lub/i refabrykowanych). W przypadku dostawy równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia tonerów i tuszy oryginalnych, bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia, po dwukrotnym zgłoszeniu przez Zamawiającego, że dane produkty nie są kompatybilne z urządzeniem Zamawiającego. 5. W przypadku dostawy artykułów biurowych (część 1) Zamawiający przez podanie przykładowych nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia, określa minimalne parametry techniczne (wymiary, gramaturę, itp.) oraz cechy użytkowe (kolor itp.), jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. 6. W przypadku dostawy materiałów eksploatacyjnych (część 2), pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem/tuszem. Przez produkt „równoważny” Zamawiający rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do produktu oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. 7. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w komórce „Nazwa oferowanego przez Wykonawcę artykułu - oznaczenie które pozwoli na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego artykułu”. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy (dotyczy części 1 i 2): 1) dostarczanie wymienionych materiałów sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia zamówienia przez Zamawiającego. Zgłoszenie odbywać się będzie drogą elektroniczną; 2) przedłożenie upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego każdorazowo wykazu dostarczonych materiałów z podaniem ilości, nazwy materiałów; 3) uzyskanie od upoważnionego pracownika Zamawiającego potwierdzenia dostarczenia materiałów z podaniem daty, ilości, nazwy dostarczonych materiałów (protokół odbioru); 4) zapewnienie odpowiedniego transportu, opakowań zbiorczych dla materiałów, chroniących przed uszkodzeniem, zniszczeniem, deszczem itp.; 5) Zamawiający nie przyjmuje materiałów nie zamówionych, zniszczonych, uszkodzonych oraz nie nadających się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. 9. Zamawiający zastrzega, że ilości wskazane w Formularzu asortymentowo-cenowym są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy. 10. Wymagania stawiane Wykonawcy dla części 1: 1) w przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej; 2) materiały biurowe będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy; 3) wielkości każdej dostarczonej partii materiałów biurowych i eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 11. Wymagania stawiane Wykonawcy dla części 2: 1) Wykonawca gwarantuje, że dostarczone fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie; 2) w przypadku oferowania nieodpowiedniego jakościowo produktu Wykonawca, zobowiązany będzie do jego wymiany na produkt o odpowiedniej jakości lub wyrób producenta urządzenia w tej samej jednostkowej cenie ofertowej; 3) w przypadku zaoferowania równoważnych materiałów eksploatacyjnych Wykonawca ma obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, że oferowane materiały są fabrycznie nowe, wykonane z nowych elementów wcześniej nie używanych, nieregenerowane, nierefabrykowane, posiadające parametry nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego, wyprodukowane zgodnie z normami oraz, że nie spowodują pogorszenia jakości pracy i są w pełni kompatybilne z urządzeniem, do którego są przeznaczone w stopniu nie mniejszym niż w przypadku oryginału, a w szczególności dotyczy to wydajności, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, jak również że zaoferowane materiały eksploatacyjne nie spowodują utraty gwarancji wystawionej przez producenta sprzętu oraz zwiększenia częstotliwości usług serwisowych danego urządzenia; 4) Wykonawca gwarantuje, że zamontowane i używane materiały eksploatacyjne nie spowodują utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone; 5) Jeżeli w trakcie realizacji umowy Zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia (e-mailem) przez Zamawiającego o wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu; 6) Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu, gdy uszkodzenie urządzenia powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę. Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia (włączając w to wymianę bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) Wykonawcy przez Zamawiającego konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi Wykonawca; 7) dostarczone materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału, numer katalogowy, opis zawartości, termin przydatności do użycia; 8) Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na co najmniej 12 miesięcy od dnia dostawy danej partii do siedziby Zamawiającego; 9) materiały eksploatacyjne będą dostarczane partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego przez okres obowiązywania umowy; 10) wielkości każdej dostarczonej partii materiałów eksploatacyjnych będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy; 12. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną