Subsystem sterowania kamerami TV na sali posiedzeń

Kancelaria Senatu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Kancelaria Senatu
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-902 Warszawa, Wiejska
 • Telefon/fax: tel. +48226949035 , fax. +48226949213
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Senatu
  Wiejska 6/8
  00-902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226949035, fax. +48226949213
  REGON: 00139380011000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Kancelaria Senatu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Subsystem sterowania kamerami TV na sali posiedzeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana głowic (pan/tilt) kamer i składników toru sterowania głowicami profesjonalnego systemu telewizyjnego należącego do zamawiającego, służącego do realizacji transmisji posiedzeń Senatu w budynku „A” Kancelarii Senatu. 2. Zakres zamówienia obejmuje następujące główne zadania: 2.1. Dostawa nowych mechanizmów głowic i montaż w miejsce obecnie używanych z zachowaniem istniejących punktów montażu i wysięgników; 2.2. Zapewnienie sterowania dla obecnie eksploatowanych kamer w zakresie zoom-focus; 2.3. Wykorzystanie istniejącego kontrolera (mini joystick panel - element stanowiska operatora kamer/y) lub dostawa nowego współpracującego z zaoferowaną konfiguracją; 2.4. Wykorzystanie istniejącej lub stworzenie nowej dedykowanej aplikacji sterowania głowicami współpracującej z zaoferowaną konfiguracją; 2.5. Wykorzystanie istniejącego modułu sprzętowego tally lub dostawa nowego współpracującego z zaoferowaną konfiguracją; 2.6. Wymiana dotychczasowych elementów systemu na dostarczone (deinstalacja i instalacja); 2.7. Uruchomienie i integracja z innymi, istniejącymi modułami systemu tv. 3. Zamawiający – zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp - nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji prac określonych w pkt 1.2.2.-1.2.7. załącznika nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną