Stopień Wodny Dwory – nieodpowiedni stan techniczny jazu – zmniejszenie obciążenia stałego kładki i wymiana barierek”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. +48 (12) 62 84 130 , fax. +48 (12) 42 32 153
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 (12) 62 84 130, fax. +48 (12) 42 32 153
  REGON: 36830257500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www. wodypolskie.bip.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stopień Wodny Dwory – nieodpowiedni stan techniczny jazu – zmniejszenie obciążenia stałego kładki i wymiana barierek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych dla doprowadzenia do właściwego stanu technicznego kładki umożliwiającego jej dalszą bezpieczną eksploatację i wymiana barierek na SW Dwory Czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: 1) Wykonanie projektu technologii i organizacji robot budowlanych (PTiOR), 2) Opracowanie planu BIOZ 3) Organizacja placu budowy i organizacja zaplecza (wynajęcie, urządzenie, oświetlenie, ogrodzenie i likwidacja zaplecza po skończeniu robót), 4) Roboty pomiarowe dla potrzeb realizacji prac, 5) Działania ochronne i zapobiegawcze stosownie do wymogów BHP, 6) Ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem wykonanych robót, 7) Ochrona robót przed działaniem wody, szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. 8) Ujęcie i wywóz powstałych odpadów, 9) Doprowadzenie wody i energii elektrycznej na teren robót wraz z kosztami ich zużycia, 10) Transport materiałów na teren robót, 11) Uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac, 12) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót, 13) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem robót, w trakcie prowadzenia prac oraz po zakończeniu. 14) Wykonanie dokumentacji powykonawczej – 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej edytowalnej na CD (tekst w formacie DOC, rysunki w formacie pdf). Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie wymagane certyfikaty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45240000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną