Sprzedaż licencji oraz dostawa oprogramowania: Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server wraz z licencjami dostępowymi (CAL).

Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa
 • Telefon/fax: tel. 225 207 421 , fax. 225 207 386
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego
  ul. Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 207 421, fax. 225 207 386
  REGON: 15266812000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ulc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż licencji oraz dostawa oprogramowania: Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server wraz z licencjami dostępowymi (CAL).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż licencji oraz dostawa oprogramowania: Microsoft Exchange Server, Microsoft Windows Server wraz z licencjami dostępowymi (CAL). Przedmiot Zamówienia został szczegółowo określony w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32425000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną