Rozbudowa systemu Cisco Identity Services Engine (ISE) polegająca na wymianie sprzętu oraz modernizacji posiadanego przez zamawiającego środowiska wirtualnego Vmware, w Ministerstwie Energii

Ministerstwo Energii ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ministerstwo Energii
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-522 Warszawa, Krucza 36/Wspólna
 • Telefon/fax: tel. -, , fax. 22 695 96 00
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Energii
  Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, , fax. 22 695 96 00
  REGON: 36320961200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/energia

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa systemu Cisco Identity Services Engine (ISE) polegająca na wymianie sprzętu oraz modernizacji posiadanego przez zamawiającego środowiska wirtualnego Vmware, w Ministerstwie Energii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu Cisco Identity Services Engine (ISE) polegająca na wymianie sprzętu oraz modernizacji posiadanego przez zamawiającego środowiska wirtualnego Vmware, w Ministerstwie Energii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3 do projektu umowy, stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną