Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”

Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-189 Warszawa, Inflancka
 • Telefon/fax: tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
 • Data zamieszczenia: 2019-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny "INFLANCKA" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej"
  Inflancka 6
  00-189 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 697 31 10, , fax. 22 697 31 11
  REGON: 13003050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-inflancka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa portalu e-Zdrowie „INFLANCKA” - wdrożenie rozwiązań informatycznych mających na celu udostępnienie pacjentowi nowych usług online z zakresu e-zdrowia w Szpitalu Specjalistycznym „INFLANCKA”. 1) wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne Systemu wraz z koncepcją realizacji e-usług zostały opisane w załączniku 1 A – a w tym: Udostępnienie e-usług z zakresu zdrowia poprzez m.in. uzyskanie porady medycznej, umożliwienie odebrania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego oraz zawiadomienia o urodzeniu dziecka przez lekarza POZ oraz pacjenta drogą elektroniczną za pośrednictwem e-usługi pn. e-wypis oraz e-zgłoszenie, e-porada, e-wywiad. 2) rozbudowywany o funkcjonalności, będące przedmiotem zamówienia System musi umożliwiać dostęp do danych i systemów już wdrożonych i eksploatowanych przez Zamawiającego tj. AMMS firmy Asseco Poland oraz WMS firmy Gabos Software sp. z o.o. W przypadku braku możliwości integracji Systemu o funkcjonalnościach opisanych w załączniku nr 1A, z całością lub częścią (poszczególne moduły systemów) posiadanych przez Zamawiającego systemów HIS, ERP, e-Usług, Zamawiający dopuszcza równoważnie także takie rozwiązanie, że Wykonawca zrealizuje dostawę i wdrożenie systemu (zastąpi posiadany system w zakresie oprogramowania HIS, ERP, oraz posiadanych e-usług) zawierającego wymagane funkcjonalności, lub jego części z zastrzeżeniem, że wdrożenie nowego systemu nie zakłóci pracy Zamawiającego oraz zapewni funkcjonalność eksploatowanego już systemu jak i rozbudowy o usługi będące przedmiotem zamówienia. W przypadku dostawy/wymiany systemu jego funkcjonalności zostały określone w Załączniku 1B. Wykonawca w przypadku dostawy/wymiany systemu zobligowany jest do integracji z obecnie posiadanym systemem RIS/PACS. Wykonawca również będzie zobligowany do integracji z: systemami KTG, Mammograf, aparaty RTG, ultrasonografy, oraz inne urządzenia wskazane podczas wdrożenia, wraz z umożliwieniem dostępu do danych obrazowych dla lekarza z poziomu przeglądarki WWW. Sposób oraz koszt integracji z obecnie posiadanymi systemami leży po stronie Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48180000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną