Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 10858407000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku użytkowego położonego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie na podstawie projektu budowlanego: Projekt budowlany rozbiórki budynku biurowego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, autorstwa mgr inż. Rafała Podstawka z lipca 2018 r. wraz z informacją BIOZ. 3.1.2. Parametry charakteryzujące budynek przeznaczony do rozbiórki: • Wysokość: 5,62m • Długość: 29,45m • Szerokość: 10,22m • Powierzchnia zabudowy: 300,10m2 • Kubatura: 2099,75m3 Rozbiórce podlega cały budynek wraz z murem oporowym i schodami wejściowymi. 3.1.3. Zakres robót obejmuje: • Zamknięcie, dla ruchu i osób nieupoważnionych, terenu prac i oznakowanie znakami pionowymi informacyjnymi i ostrzegawczymi ; • Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót; • Sprawdzenie odłączenia instalacji; • Oczyszczenie pomieszczeń z zalegających śmieci, mebli, wykładzin, sprzętu elektronicznego itp; • Demontaż bram, drzwi, okien, obróbek blacharskich, pokrycia dachowego; • Utylizacja papy; • Rozebranie, kominów, stropodachu; • Rozebranie ścian, słupów, podłóg, posadzek, podłoży, fundamentów; • Wywóz materiałów z rozbiórki; • Dowóz i zasypanie wykopów ziemią nieurodzajną z zagęszczeniem warstwami; • Dowóz ziemi urodzajnej z rozplantowaniem (gr. 5cm) i obsianiem trawą; • Oczyszczenie działki, uporządkowanie terenu; 3.2. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ będą wykonywane pod nadzorem inspektora nadzoru branży budowlanej w DOM „Polkowska” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Polkowska 7. 3.3. Wszędzie tam gdzie w SIWZ i jej załącznikach wymieniono z nazwy typ lub producenta materiałów lub urządzeń, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne tj. zastosowanie materiałów posiadających co najmniej te same parametry techniczne i standardy jakościowe, co wskazane w SIWZ lub posiadających parametry nie gorsze niż wskazane przez Zamawiającego w SIWZ oraz spełniających wymogi odpowiednich polskich norm / aprobat technicznych i inne zgodnie z wymogiem pkt. 3.6. SIWZ. 3.4. Warunki realizacji zamówienia i gwarancji zawierają: przedmiar robót – stanowiący Rozdział V SIWZ, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiąca Rozdział IV SIWZ , Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ – stanowiący Rozdział VI SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ. 3.5. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ , mają być wykonywane z zgodnie z: 3.5.1. przedmiarem robót, określającym rodzaj, sposób wykonania i ilość planowanych do wykonania robót, który stanowi Rozdział V SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, która stanowią Rozdział IV SIWZ oraz Projektem budowlanym stanowiącym Rozdział VI SIWZ i Decyzją Pozwolenie na budowę Nr 377/B/2018 z dnia 19.09.2018 r. 3.5.2. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i czynnościami wymienionymi w art. 22 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami,) i jej przepisów wykonawczych, 3.5.3. wymaganiami wynikającymi z aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 3.5.4. zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.5.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ. 3.5.5.1.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a. Dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót – np. gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz wykonania robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wydłużenia terminu dokonania uzgodnień, które zgodnie z Umową należą do obowiązków Wykonawcy, wystąpieniu niekorzystnych warunków polegających na przerwach w dostawie wody i energii elektrycznej, co uniemożliwia prowadzenie robót oraz braku możliwości udostępnienia terenu budowy i innych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania - termin realizacji robót. Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, na który zostaną wstrzymane roboty z przyczyn wskazanych w zd. 1. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem Zamawiającego do dziennika budowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu zamówienia wymaga zawarcia aneksu do umowy. Dokonanie powyższej zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. cc) powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; dd) zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. ee) Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części robót objętych przedmiotem zamówienia i jeszcze nie wykonanych, nie więcej jednak niż 50 % wartości zamówienia, jeżeli konieczność zmiany umowy w tym zakresie spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć. ff) zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; b. Zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: aa) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); bb) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; cc) wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, c. Gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. d. Gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: aa) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. a); bb) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; cc) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców e. Zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; f. Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 15 % wartości przedmiotu zamówienia. 3.5.5.2. Z wyjątkiem zamian określonych w § 4 i § 5, Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III SIWZ wszelkie inne zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3.5.5.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a. ppk. ee) lit b. i c. oraz lit. d. ppkt bb) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.5.5.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.5.5.1. lit. a., c. i f. zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.5.5.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie robót mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.5.5.1. b., c., f. obliczone będzie wg zasad przyjętych w kosztorysie ofertowym i według podanych tam stawek i cen. W stosunku do cen materiałów, których nie ma w wydawnictwach informacyjnych o cenach oraz w zestawieniu cen, strony ustalają, iż zastosowane zostaną ceny zaakceptowane przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed przystąpieniem do wykonywania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót, jak wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia. 3.6. Roboty rozbiórkowe prowadzić w oparciu i zgodnie z: • Ustawą” z dnia 07. 07.1994 r. ,, Prawo budowlane” (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami); • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem rozdziału 18 tego rozporządzenia : roboty rozbiórkowe. • Prace wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401). 3.7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 3.7.1. prowadzenia dziennika budowy/rozbiórki dostarczonego przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia robót, 3.7.2. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia na kwotę nie niższą niż 250.000 złotych polskich lub równowartość tej kwoty, potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie przedmiotu zamówienia. 3.7.3. zabezpieczenia obiektu w trakcie wykonywania robót budowlanych przed skutkami niepożądanych zdarzeń przez cały czas realizacji umowy, 3.7.4. dokonania we własnym zakresie i na własny koszt organizacji placu budowy oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót, 3.7.5. umożliwienia Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy, realizowanych robót budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobów oraz innych okoliczności dotyczących bezpośredniej realizacji zamówionego dzieła budowlanego, 3.7.6. utrzymania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia ładu i porządku na terenie i obiekcie, na którym wykonuje roboty oraz uporządkuje teren i obiekt po zakończeniu robót, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. 3.7.7. wykonywania robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia, 3.7.8. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917), wszystkich osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem wyszczególnionych w przedmiarze robót, który stanowi Rozdział V SIWZ. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy osoby, która będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych objętych zamówieniem, która może być zatrudniona przez Wykonawcę w ramach stosunków prawnych dopuszczonych przez prawo. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy również podwykonawców realizujących zamówienie, na zasoby których Wykonawca się powołuje oraz innych podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, na zasoby których Wykonawca się powołuje. 3.7.8.1. osoba, która będzie kierować robotami budowlanymi, o której mowa w pkt. 3.7.8. SIWZ, musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie konstrukcyjno - budowlanym, określone przepisami Prawa budowlanego i musi się wykazać posiadaniem co najmniej 24-sto miesięcznej praktyki zawodowej przy nadzorowaniu robót budowlanych. Praktyka zawodowa kierownika robót w sprawowaniu samodzielnego kierownictwa nad robotami budowlanymi, stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i punktowana będzie w sposób opisany w pkt. 19. SIWZ. 3.7.8.2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do oferty kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych, potrzebnych do prowadzenia nadzoru nad wykonaniem zamówienia oraz kserokopie aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę, właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie kierownikiem robót i zostanie wskazana w formularzu oferty. 3.7.9. poniesienia całkowitej odpowiedzialności prawnej i finansowej wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji umowy, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub braku narzędzi, materiałów, placu budowy i terenu pod zaplecze budowy, 3.8. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ oraz w § 1 Istotnych postanowień umowy (Rozdział III SIWZ) na czas minimum 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego tych robót - dokument gwarancyjny (wzór) stanowi załącznik do materiałów przetargowych. 3.9. Kosztorys ofertowy musi być sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót (Rozdział V SIWZ) zachowując kolejność pozycji zgodną z otrzymanym przedmiarem robót. Kalkulacja szczegółowa polega na obliczeniu ceny kosztorysowej z wyszczególnieniem robocizny, cen materiałów, cen najmu lub pracy sprzętu budowlanego oraz doliczonych odpowiednio kosztów materiałów pomocniczych nie objętych nakładami rzeczowymi, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów. Zamawiający przyjmie do oceny kosztorys sporządzony metodą uproszczoną o ile dodatkowo będzie on zawierał podaną stawkę roboczogodziny oraz zestawienie cen materiałów i sprzętu. 3.10. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.11. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 3.11.1.Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3.11.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 3.12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.13. Klasyfikacja wg CPV: 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-9 – roboty w zakresie burzenia 45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu 3.14. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami ). 3.15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną