Roboty elewacyjne oraz naprawa posadzek i balustrad balkonowych, naprawa schodów zewnętrznych – Siemirowice Os. Na Skarpie nr 7 i nr 15

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Mienia Wojskowego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Telefon/fax: tel. 586 908 700 , fax. 586 908 701
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 586 908 700, fax. 586 908 701
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty elewacyjne oraz naprawa posadzek i balustrad balkonowych, naprawa schodów zewnętrznych – Siemirowice Os. Na Skarpie nr 7 i nr 15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – roboty elewacyjne oraz naprawa posadzek i balustrad balkonowych, naprawa schodów zewnętrznych w miejscowości Siemirowice Os. Na Skarpie nr 7 i nr 15. Szczegółowy zakres robót i warunki realizacji określają Załączniki do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ, Kosztorysy „ślepe” (Przedmiary) - Załącznik nr 3; Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – Załącznik nr 4 do SIWZ; Istotne Postanowienia Umowy (IPU)) – Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną