Rezerwacje w zakresie pasażerskiego transportu lotniczego i kolejowego przeważnie na trasach europejskich oraz sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych, wykonywane z przeznaczeniem dla delegatów zamawiającego

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Telefon/fax: tel. 22 4921134, 4921135 , fax. 224 921 149
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
  Al. Jerozolimskie 181 C
  02-222 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4921134, 4921135, fax. 224 921 149
  REGON: 15524960100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.urpl.gov.pl/pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacje w zakresie pasażerskiego transportu lotniczego i kolejowego przeważnie na trasach europejskich oraz sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych, wykonywane z przeznaczeniem dla delegatów zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zamawiającemu biletów lotniczych głównie w klasie ekonomicznej i biletów kolejowych, na loty i przewozy pasażerskie, realizowane przeważnie na trasach europejskich w ramach podróży służbowych osób delegowanych przez zamawiającego. Zamówienie podlega sukcesywnej realizacji w okresie od dnia zawarcia umowy (przewidzianego na 12-19 czerwca 2019 r.) do 30 września 2020 r. albo do dnia wcześniejszego w razie całkowitego wykorzystania kwoty 600 000 PLN brutto, przeznaczonej na sfinansowanie umowy. W tym okresie przewiduje się orientacyjną ilość ok. 360 podroży zagranicznych na trasach: Warszawa - miasto docelowe - Warszawa, co przekłada się na taką orientacyjną ilość biletów lotniczych (tam i z powrotem).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60400000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną