Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie składające się z: 1) etapu pierwszego - opracowania projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, zwanej dalej „dokumentacją”, na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonania robót budowlanych wynikających z przepisów prawa; 2) etapu drugiego - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, zwanych dalej „robotami budowlanymi”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, to jednocześnie dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu: do 81 dni od daty podpisania umowy, w tym: 1) wykonanie etapu pierwszego w terminie 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy; 2) wykonanie etapu drugiego w terminie 60 dni, licząc od daty protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 5. Miejsce wykonania zamówienia: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną