Remont sali konferencyjnej wraz z dostawą wyposażenia konferencyjnego

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont sali konferencyjnej wraz z dostawą wyposażenia konferencyjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont sali konferencyjnej wraz z dostawą wyposażenia konferencyjnego. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 1) wykonania robót budowlanych w branżach: - budowlanej, w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych oraz prac budowlanych wykończeniowych, - sanitarnej, w zakresie instalacji c.o., klimatyzacji, - elektrycznej, w zakresie wykonania zasilania tablic elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, - teletechnicznej, w zakresie rozbudowy okablowania strukturalnego oraz przebudowy instalacji niskoprądowych w tym: instalacji audiowizualnych, systemu audiowizualnego, niektórych elementów istniejących zabezpieczeń technicznych (sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu), 2) dostawy i montażu wyposażenia konferencyjnego, wyspecyfikowanego w Dokumentacji – Tabela elementów wyposażenia, 3) dostawy, montażu i konfiguracji urządzeń audiowizualnych wyspecyfikowanych w Dokumentacji – Tabela wyposażenia audiowizualnego, 4) przeprowadzania przeglądów technicznych zamontowanych urządzeń, z częstotliwością raz na pół roku (co 6 miesięcy) w okresie udzielonej 36-miesięcznej gwarancji jakości. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną