Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.95.2019

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-719 Warszawa, Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. +48228186741 , fax. +48228186741
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
  Jagiellońska 23
  03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48228186741, fax. +48228186741
  REGON: 01151334300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgn-praga-pn.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pustostanów lokali mieszkalnych (9 pustostanów – 9 części). Oznaczenie sprawy: DNZP.261.95.2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych (pustostany) – Część I – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Brzeskiej 4 m 15 w Warszawie; Część II – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Czynszowej 4A m 45/46 w Warszawie; Część III – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Czynszowej 6 m 73 w Warszawie; Część IV – remont lokalu mieszkalnego przy Pl. Hallera 4 m 24 w Warszawie; Część V – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 47 m 8 w Warszawie; Część VI – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kępnej 8 m 27 w Warszawie; Część VII – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Kępnej 8 m 30 w Warszawie; Część VIII – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Lęborskiej 4 m 19 w Warszawie; Część IX – remont lokalu mieszkalnego przy ul. Targowej 39 m 72 w Warszawie, w zakresie robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Szczegółowy zakres robót został określony w załącznikach stanowiących integralną część siwz tj. przedmiarach robót dla poszczególnych lokali, szkicach lokali dla poszczególnych lokali, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projekcie umowy i siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną