Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie

Uniwersytet Warszawski ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersytet Warszawski
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Telefon/fax: tel. 225 520 360 , fax. 225 522 507
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście -
  00-927 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 520 360, fax. 225 522 507
  REGON: 12580000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121 w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń laboratorium 3111/3113 i pomieszczenia 2121w budynku Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 93 w Warszawie. 2.W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres prac ujęty w Dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ lub Specyfikacją). 3. Na Dokumentację składa się: 1)Projekt budowlany, 2)Opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej OPZ), 3)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 4)Przedmiary robót, Załączone do SIWZ Przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do sporządzania oferty. 4.Roboty wykonywane będą w czynnym budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną