Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-841 Warszawa, ul. Grochowska
 • Telefon/fax: tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
  ul. Grochowska 274
  03-841 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4435509, , fax. 22 4435552
  REGON: 015259663
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Remont podłogi sportowej w Sali gimnastycznej IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Saskiej 59 w Warszawie. 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa – załącznik 9 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 8 do niniejszej specyfikacji. 4. Obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest zatrudniać, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych, min. 2 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji). Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 917). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to m in: roboty w zakresie układania wykładzin podłogowych, roboty wykończeniowe malarskie, roboty ślusarskie oraz stolarskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną