Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie

Warszawska Opera Kameralna ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Warszawska Opera Kameralna
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-933 Warszawa, Obrońców
 • Telefon/fax: tel. 22 628 30 96 , fax. 22 629 32 33
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warszawska Opera Kameralna
  Obrońców 31
  03-933 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 628 30 96, fax. 22 629 32 33
  REGON: 27874100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operakameralna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektu teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy Alei Solidarności 76b w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Remont obiektu w zakresie ogólnobudowlanym na widowni – orkiestron, scena i w garderobach. 2) Zakup, dostawę, wykonanie i montaż mebli oraz elementów wyposażenia. 3) Wyczyszczenie mosiężnych żyrandoli. Szczegółowy zakres rzeczowy został opisany w Załączeniu nr 2 – Opisie przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 3 – Dokumentacja techniczna do niniejszej SIWZ. W zakresie przedmiotu zamówienia znajdują się wszystkie prace, jakie należy wykonać, aby przedmiot zamówienia spełniał zakładaną funkcję, w tym wszystkie prace lub czynności, które wynikają z technologii robót, wiedzy technicznej, przepisów prawa powszechnego lub norm wraz z usunięciem lub ominięciem ewentualnych kolizji oraz wykonaniem napraw uszkodzeń elementów obiektu powstałych w trakcie realizacji robót i montażu mebli, a także usunięciem wszelkich wad lub usterek powstałych w takcie robót lub związanych z ich wykonaniem przed odbiorem końcowym oraz odbiorem ostatecznym po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną