Remont lokali mieszkalnych

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-725 Warszawa, Chełmska
 • Telefon/fax: tel. 22 4331926, 4331927 , fax. 22 8516795
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA
  Chełmska 8A
  00-725 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 4331926, 4331927, fax. 22 8516795
  REGON: 01734208400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zzm.mswia.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali mieszkalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - z podziałem na 3 części. 1) I część zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym w Lininie blok 32 lok. 6, 10, 20, 32, 40; 2) II część zamówienia obejmuje remont lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym w Lininie blok 33 lok. 9, 12, 32; 3) III część zamówienia obejmuje remont lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 2/4 lok. 98; 2. Szczegółowy zakres robót zawarty został w następujących załącznikach: I część zamówienia – przedmiary robót – załącznik nr 8, 9, 10, 11, 12 + rzuty lokali załącznik nr 17, 18, 19, 20, 21, II część zamówienia – przedmiary robót – załącznik nr 13, 14, 15 + rzuty lokali załącznik nr 22, 23, 24, III część zamówienia – przedmiar robót – załącznik nr 16 + rzut lokalu załącznik nr 25 oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 26. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wskazane w przedmiarach robót, w trakcie realizacji umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Stosownie do art. 29 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający określa, że jeżeli Wykonawca do realizacji czynności, o których mowa w ust. 3 zatrudni na cały okres realizacji zamówienia osobę niepełnosprawną - odpowiednio dla każdej części otrzyma 10 pkt w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. W przypadku niezatrudniania takiej osoby Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów w kryterium „zatrudnianie osoby niepełnosprawnej”. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.). 5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 3 i 4, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 5, § 20 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 i 3 wzoru umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną