Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Starym Sączu

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Agencja Rezerw Materiałowych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska
 • Telefon/fax: tel. 48 22 360 91 00, , fax. 48 22 360 91 01
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 360 91 00, , fax. 48 22 360 91 01
  REGON: 012199305
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja Wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont instalacji sygnalizacji pożaru w Starym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont oraz wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacyjnych w okresie gwarancji instalacji sygnalizacji pożaru w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Starym Sączu, wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia. Zakres robót ujęty w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną