„Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 036/20

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 244 90 00 , fax. 22 244 90 13
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13
  REGON: 13305749000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie” - nr postępowania 036/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Remont drogi wojewódzkiej nr 691 w km 9+170 do km 11+100 w m. Ponikwa na terenie gminy Garbatka – Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonanie robót bitumicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną