Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-097 Warszawa, Banacha
 • Telefon/fax: tel. +48225991701, , fax. +48225991714
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  Banacha 1a
  02-097 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225991701, , fax. +48225991714
  REGON: 00028897500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.spcsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opisie przedmiotu zamówienia które to stanowią integralną część SIWZ – stanowiącymi Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną