Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-161 Warszawa, ul. Obozowa
 • Telefon/fax: tel. 22 3910100 , fax. 22 3910296
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
  ul. Obozowa 43
  01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3910100, fax. 22 3910296
  REGON: 01531445100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: usługi komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych Łubna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przyjęcie i zagospodarowanie odcieków z zamkniętego składowiska odpadów komunalnych „Łubna” w okresie 12 miesięcy w ilości planowanej 26.000 m³ zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90480000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną