Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska
 • Telefon/fax: tel. 0-22 542 20 00 , fax. 0-22 698 31 57
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  ul. Jagiellońska 74
  03-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 542 20 00, fax. 0-22 698 31 57
  REGON: 14094497100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mazowia.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem "Perły Mazowsza V Liderzy Zmian"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie wydania specjalnego dwujęzycznego albumu pod tytułem „Perły Mazowsza V Liderzy Zmian” prezentującego wybrane projekty dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Zadanie obejmuje: opracowanie merytoryczne i graficzne albumu, druk, dostawę oraz wersję elektroniczną (cyfrową) albumu promującego efekty wdrażania RPO WM 2014-2020 na podstawie przekazanej Wykonawcy listy projektów. Album będzie dwujęzyczny tj. przygotowany w wersji w języku polskim i w języku angielskim; 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 3. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 221.000,00 euro)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną